Philippines: Faded Glory – A plea from an OFW

KUPAS

Ni: Ore Hendive

Maaaring ang tulang ito ay makapagbabago
Sa laman ng utak nating mga Pilipino
Ang noong katangiang maaring maglalaho
At mawawalang tuluyan ang tatak ng lahi mo

Una sa punto ko, pagpapahalaga sa OFW
Kung kami mawalan ng trabaho, may ayuda ba ang gobyerno?
Sa taas daw ng remittances namin, ano ba ang mga proyekto?
O ang milyon-milyon naka-deposito lang, sa sariling account ng pulitiko?

Ano ba ang iniisip ng mga namumuno?
Sadya bang para sa bayan o sa kung sino ang malapit sa puso?
Palitan ba ang pagpapahalaga nang ugaling sanggano?
Sa Inang Bayang kilala noon na isang maamo?

Palaban na nga kung makikita simula noong mag-EDSA
Mula sa reheming hanggang ngayon ay tinutuligsa
Subalit ang kinalabasan, ang laki ng pagkakaiba
Ugali ng bawat Pilipino ngayon ay kanya-kanya.

Kanino nga ba kami umaasa kundi sa sarili na lang
Itanong nga kung may pag-asa pang makukuha sa bayan
Milyon-milyon ngayon ang umaalis ng bansa
Dahil hindi trabaho lamang ang kulang kundi tiyan ay kumakalam.


Ngayon ako ay narito sa bayang gitna ng disyerto, Walang tubig walang kagubatan subalit kay daming Pilipino

Ore Hendive


Ngayon ako ay narito sa bayang gitna ng disyerto
Walang tubig, walang kagubatan subalit kay daming Pilipino
Kumikita ng higit pa, kesa doon sa bayan ko
Na mas sagana sa likas na yaman at matatalinong mga tao

Kanino ba dapat magsimula ang isang pagbabago?
Sa gobyerno ba ang pagkukulang o sa ating pagkatao?
Ang RESPETO sa sarili at sa kapwa mamamayan
Ang pagtulungang pasidlakin ang dumidilim na kasarinlan.

Gumising ka Pilipino, bumangon na Pilipinas ko
Huwag hayaan mawala ang ugaling dati ay nakakamangha
Tayo’y lumulobo, dumadami, at sa kung saan na lang nagsisipunta
At dumudikit sa kung sino-sinong bansa na parang mga linta.

Ito ba ang sagot sa isang natamong demokrasya?
Pulitikong ’di nagkakaisa, Pilipinong saan-saan nagsisipunta?
Kumakalam na tiyan, lumulubong mamamayan
At winalang bahala na ang kanyang dating kagandahan?

Pilipinas, Perlas ng Silanganan
Sa anong paraan ko na makikita ang iyong kinang?
Nitong henerasyon na iba na ang mahalaga
Binabalot, tinatakpan sa lilim ng mga mapagsamantala.

Kahit ikaw ay matibay, lumalaban sa hamon ng panahon
Gasgas mo’y dumadami, halaga mo’y tumatamlay
Ligaya ngayo’y pansamantala na lamang at nababalutan ng ingay
Nang mga reklamong sa tenga’y lumalabas, sa hangin sumasabay

Ang dating bantayog ng iyong Lupang Hinirang
Ngayo’y humihina sa mga panaghoy ng kapatagan
Marupok na ang haligi na dati’y sandigan
Mamamayan ngayo’y palaboy sa kung saan may mapagkakakitaan

Di ba’t hangarin natin ang magiliw na bayan?
Kaya alab ng puso ay ating ipanumbalik
Panatang huwag sana nating iwaglit
Sa nagbabagong panahong lalong humihigpit.

Hangad ko ang isang pagbabago na ’di kailangang ipaalala
Sa isipan mo kabayan na may malawak na pag-unawa
Tanungin ang sarili kung ikaw pa ba ay Pilipino?
Sa isip, sa salita, sa gawa, sa kapwa at sa bayan mo?

Sa mga namamahala sa ating gobyerno
Nawa’y ang kaban, gamitin sa wasto
Nang manumbalik ang ganda ng himig ng ating musika
At ang Panatang Makabayang sinasambit ng bawat isa.

Bandilang itinaas iba na kung pagmasdan
Bughaw nya ay hindi na kasing kristal ng karagatan
Tingkad ng pula unti-unting pumupusyaw
Puti nya’y may dungis, sinag ng araw lumilihis

Hawak natin kabayan ang totoong pagbabago
Sa isipan, sa damdamin at buong pagkatao
Bayan mo’y sumasamo, sa mga pald mo umaasa
Manumbalik ang kulay sa kupas nating bandila.

In a Nutshell: How to be successful

“Choice, not circumstances, determines your success.” Anonymous

I consider myself successful at this time. How did i become successful? Let me count the ways:

1. It is my choice to come to the USA  after a very bad experience in Saudi Arabia. I have to leave my loved ones behind just to seek greener pastures and make a better life. While in the USA, I worked three jobs just to make ends meet. I saw to it that I have savings for the rainy days and emergencies.

2. I went back to school. Despite the 3 jobs I had, I went back to get my master’s degree in Nursing. I do not know how I did it, but I did. I did not stop there, I continued for a post-master’s certificate program to become an advanced practice nurse (Adult nurse practitioner). I sacrificed a lot, did not have time for vacation and fun at that time. Boy, my grade point average was 4.0 (equal to 1.0 in the Philippines.) I would rarely go out to eat and buy clothes for myself. I was always on a budget. But, I always had money.

Dave Ramsey said, ” live like no one else now, so you can live like no one else later”. I followed his advice, now I am enjoying the fruits of my labor.

3. Have a budget for spending, saving and giving. You do not need to be rich or wealthy  to give, just give what you can and forget about it. Lending money is futile, you will end up the bad person when you try to  collect. So give, because, there is joy in giving.

4. Choose your friends wisely. You need to cut friends whose motive is to bring you down. This is called “crab  mentality”, which is common in the Philippine culture. You see, you can not be too successful without anybody getting jealous. This is reality, people get jealous. It is a universal feeling. Stay away from anybody who has a negative personality. You want your friends to be positive all the time especially when there is hardship in life and recession. People, even strangers will unite for a common cause. A good example is DEADBOL- the group I belong. I have met members only in the internet, and lo and behold, we realize, our personalities jibe and are now more connected than just for a ’cause”.

5. Success is relative, no matter how successful you are, others might think you aren’t. I consider myself successful, but, I do not have everything, so that I still have something to look forward to in life, besides, I need to have a reason to get up early in the morning.

Medical Pearls for the laymen

1. If you are not allergic to ASA (acetylsalicylic acid / aspirin), take it every other day, if you have no risk factors, ie, Diabeles Mellitus, hypertension, or hypercholesterolemia, heart problems.  If you have risk factors mentioned, you can take a baby aspirin, or small doses of ASA every day.  Studies show that ASA prevents the occurence of cardiovascular events like heart attack or stroke. It is a blood-thinner, antiplatelet and will prevent the formation of clot which leads to CVA (stroke) and MI (heart attack). I prescribe ASA to most of my patients if not all. I even take aspirin every other day. A bonus, aspirin is over the counter. Just take it after meals to prevent gastric irritation. The best time is actually before going to bed, as some studies show it also lowers blood pressure.

When traveling for long periods, you can take aspirin also to prevent DVT (deep vein thrombosis) from developing. This is a must for people who just had surgery or those who have hypercoagulability issues like cancer, blood disorders, COPD. I have none of those, yet, I take aspirin whenever I travel especially when i go home to the Philippines. The length of flight is usually 16-24 hours or more. Imagine that!

2. People who are allergic to aspirin may take Plavix, however, would need a prescription from a medical practitioner.

3. To prevent UTI’s, take cranberry pills or drink the juice. Not all Uti’s need antibiotic prescription. Some will resolve by itself, an example is honeymoon cystitis.

4. Red eyes or conjunctivitis are a nuisance, especially if both eyes are affected. Why wear sunglasses indoors? Maybe red eyes is the answer.

There are 3 types of red eyes: a) bacterial in which the eyelids are sticking together because of pus and  will need antibiotics. However, it could resolve even without antibiotics, especially in poor nations, like the  Philippines, we do not have any treatment for this type.

b) Viral – not a lot of discharges but tearing/burning would be the symptoms. This is self-limiting disease and no treatment necessary.

c) Allergic – very itchy, teary, burning, and with symptoms such as sneezing and running nose. May or may not be treated with antihistamine drops and the like. Antihistamine pills will do wonders. However, wil also go away without treatment.

5. Judicious use of medications is advised to all patients. Why take meds if you do not really need them? Polypharmacy is one of the highest cause of mortality/morbidity in the USA, especially, the senior citizens.  Use of narcotics is a major contributory factor to accidental death of most celebrities and young people. They are physically dependent to narcotics, they could not stop until they get what they want: death.

DEADBOL: Why I joined them?

There are no tyrants where there are no slaves (Jose Rizal)
DEADBOL is composed of hard-working OFW’s, foreigners (British,Americans, Australians, Europeans), small business owners and middle-class Filipinos who have united to claim what is rightfully theirs: the PDIC insurance deposits.
They are working day in and day out to find ways and means to be recognized as a group, planning strategies and alternative course of action.The passion and fire are there, not to submit to the clamor of PDIC. They are dead serious in their intention to retrieve every penny they have deposited in the rural banks.
I am so moved by this group, I joined them

DEADBOL Scoop : New Website – www.deadbol.com

Deadbol is reaching new heights in publicity, thus, a new website was created.

This will make DEADBOL a household name in the future. This is a public concern, our life savings are at stake.

We are seeing some ill  effects of this PDIC delaying tactics already. Some people report of increasing debt, defaulting mortgages, parents dying without medications, few food on the table, eating galunggong instead of fine dining, wearing old clothes, returning to the use of public transportation, reusing old bags and shoes, strict use of cars for special occasions only, tight budgeting, the worse case scenario would be hunger, chaos, peso depreciation (already happening). Worse comes to worst would be: War between depositors and PDIC. Which side would you be?

How to keep your weight without exercising and be happy with yourself

Keeping your ideal weight is key to be healthy. The IBW should be 10% lower than the suggested body weight. There are so many  ways to keep your weight in check. The following are examples and could help you lose weight.

1. Eat 3 to 5 small meals a day. Start breakfast ie hot or cold cereal, an apple or any fruit in between, sandwich and salad for lunch, fruit or nothing and fish and potato for dinner. Be sure to eat dinner before 6pm to allow good digestion of your meal before retiring to bed.

2. Avoid sugar, salt and fat. Drinking soda is not only a waste of money but will surely destroy your bones and teeth. Studies show that it causes calcium loss  thus softening the bones. Soda is sugar-treated drinks that has no valuable nutrients and can cause gastritis. Do you know that it can erode the linings of the stomach when taken first thing in the morning? Try pouring soda on top of the hood of your car, you can see how it reacts to the paint and erodes the paint, now think of it when  you drink softdrinks. Can you visualize this? Listen, just drink water.

I have stopped drinking soda 10 years ago. Now, I do not have gastritis and my sugar level is always normal. The big benefit is that I am keeping my weight without much exercise.

Salt is deleterious to your health. You need very little of this electrolyte. it causes water absoption when salt is more than the body requires. It causes edema or swelling of the tissues and some race are so sensitive to salt that it causes high blood pressure. (Blacks).

Fat is an offender only if it is saturated, trans (artificial) and if too much in your body. However, we need fat especially fat from fish, nuts, olive oil or polyunsaturated fats. I only use olive and canola oils for food preparation.

Moderation is the key in anything you eat. Self discipline, of course, goes a long, long way. Can you stand not to eat ice cream when everybody around you are? Can you stand to have tilapia while your hubby is eating filet mignon or T-Bone steak? I can, what about you?

Corruption in the Philippines : Add PDIC : DEADBOL will not allow it

“When in office, most of them resort to evil, most foul but seemingly legal ways, to commit graft and corruption from the lowest rank to the highest position if not by themselves but by their kin and cronies” from a Filipino- Canadian author. Putting the blame on someone for the sorry present state of things, persons or countries, is frowned upon by most as a counterproductive exercise and rather too late for a solution to be found. What is there to be done then ? What then is the solution to the problem ? Firstly, acknowledge that there is a problem. Secondly, know what the problem is and what the root cause is. The root cause of the graft and corruption lies in the attitude and behavior of Filipinos. This is just my personal opinion, although, way back when, the Spaniards have been blamed also. Let us learn from our mistakes and go forward.

“Niloloko na nga eh tuwang -tuwa pa” – an idiom that sums it up. Most, if not all Filipinos are gullible (including myself) to a lot of promises, whether monetary, personal or spiritual. This behavior is being taken advantaged of our own kind. Mind you, the person who will dupe you is most likely  your own kind. Filipinos in the philippines are being victimized again and again by the government. Why? because, the common Pinoy will not complain at all. They will just sulk and cry in one corner and pray to a god to help them. They will never help themselves for fear of reprisal and will never acknowledge that they were victimized as this will erode their self-esteem and position in the social class.  This is all nonsense to me.

A very good example is PDIC delaying techniques. This goverment entity used to pride itself by paying depositors in a flash after the bank closes down. Now with this Legacy fiasco, they are showing their true colors. This is now the 7th month since the banks closed but no cent in sight? Once again, an additional corrupt behavior of Pinoys. They are blaming the depositors who have no control over all banking procedures, and creating confusion amongst depositors to kill over the truth.

Truth be told that most Pinoys are not proactive, but rather reactive or non-active at all when there are problems especially graft and corruption. They let it slide and that nobody really takes any action against anything.

The recent PDIC holabaloo stirred some very caring and daring people to organize themselves and join forces. i joined this organization too. We call it DEADBOL. I am not surprised at all that only half of the members are Pinoy when this is a Pinoy problem. Half of the members are foreigners from all walks of life. They saw the urgency of uniting against a corrupt agency. Why can’t some  Pinoy see this?

Again, going back to the premise, “niloloko na nga eh tuwang-tuwa pa”

What a pity!