All posts by marissa

Why drug addiction is rampant in the USA (My personal experience)

The latest death of a movie star has stirred the medical world again. Who should be blamed for this actor’s death? The prescriber or the actor?

The medical and dental practitioners in the USA have a bad  habit of prescribing narcotics to their patients for simple pain.  When I had  pelvic fractures in 2004 due to an MVA, the medical intern was literally forcing me to take his prescription of Vicodin, I said, tylenol is fine for me. He said, “you are the only one refusing narcotics.”  I prescribe myself, so I know the dangers of  narcotics.

When my hubby had a tooth extraction last week, the dentist ordered Vicodin . He went to an MD for some rotator cuff injury in the same week and the doctor also prescribed a narcotic Tylenol # 3 (with codeine). If I did not know any better, my hubby could have ended up a drug addict because both medications are hightly addictive. If I were a layperson, my hubby could have taken both medications for different types of pain and can end up easily six feet below the ground.

When my hubby and I went for a cruise in 2006, I heard two prominent doctors talking about how difficult it is to practice in the USA.  Both are pain management specialists and they both agreed that it is like “pushing drugs” to patients who complain of pain. The patients themselves are also asking for narcotics even before trying a lesser kind of analgesics. The big problem is that, most people in the USA can not and will not tolerate pain. They would like to treat pain before it occurs. Their tolerance to pain is zero.

My 55-year old patient recently just died. I educated him about the dangers of polypharmacy. He was on methadone, Roxanol, ativan, MSContin and numerous medications for his co-morbidities. Guess how he died? Your guess is as good as mine.

Sleep: Enough of it will make you look younger!

If it takes you more than 15 minutes to fall asleep at night, quicken your trip to dreamland by changing what you eat in the evening. It can make the difference between staring at the ceiling and sleeping like a baby.

For years, the top food on the snooze list was turkey, because it contains sleep-inducing tryptophan (credited with all those Thanksgiving naps). But researchers have done an about-face and nixed this connection. Why? Turkey, like most foods, just doesn’t contain enough tryptophan to put you to sleep, explains Elizabeth Somer, R.D., author of The Food & Mood Cookbook: Recipes for Eating Well and Feeling Your Best.

Instead, think light but high-carbohydrate snacks. Carbs boost levels of the brain’s sleep chemical serotonin without overloading your digestive system. If you like, wash them down with something warm and soothing, such as a cup of herbal tea (chamomile, lemon balm, or valerian) or warm milk.

10 top sleep boosters

Nibble on one of these 10 high-carb calmers an hour before bedtime. You’ll be yawning in no time.

  1. Half of a whole-wheat English muffin or raisin bagel drizzled with honey
  2. Two cups of air-popped popcorn
  3. A small slice of angel food cake topped with berries
  4. A frozen whole-wheat waffle, toasted, with maple syrup
  5. Half a cup of pretzels
  6. Fresh strawberries dunked in a little fat-free chocolate syrup
  7. Half a cup of pasta topped with marinara sauce
  8. A 4-ounce baked potato topped with salsa
  9. A handful of oyster crackers and a piece of fruit
  10. Canned mandarin oranges sprinkled with crystallized ginger

The benefits of sleep go well beyond good moods and lots of energy. Getting six to eight hours of sleep a night can make your Real Age as much as three years younger. (Copied only)

 

Philippines: Faded Glory – A plea from an OFW

KUPAS

Ni: Ore Hendive

Maaaring ang tulang ito ay makapagbabago
Sa laman ng utak nating mga Pilipino
Ang noong katangiang maaring maglalaho
At mawawalang tuluyan ang tatak ng lahi mo

Una sa punto ko, pagpapahalaga sa OFW
Kung kami mawalan ng trabaho, may ayuda ba ang gobyerno?
Sa taas daw ng remittances namin, ano ba ang mga proyekto?
O ang milyon-milyon naka-deposito lang, sa sariling account ng pulitiko?

Ano ba ang iniisip ng mga namumuno?
Sadya bang para sa bayan o sa kung sino ang malapit sa puso?
Palitan ba ang pagpapahalaga nang ugaling sanggano?
Sa Inang Bayang kilala noon na isang maamo?

Palaban na nga kung makikita simula noong mag-EDSA
Mula sa reheming hanggang ngayon ay tinutuligsa
Subalit ang kinalabasan, ang laki ng pagkakaiba
Ugali ng bawat Pilipino ngayon ay kanya-kanya.

Kanino nga ba kami umaasa kundi sa sarili na lang
Itanong nga kung may pag-asa pang makukuha sa bayan
Milyon-milyon ngayon ang umaalis ng bansa
Dahil hindi trabaho lamang ang kulang kundi tiyan ay kumakalam.


Ngayon ako ay narito sa bayang gitna ng disyerto, Walang tubig walang kagubatan subalit kay daming Pilipino

Ore Hendive


Ngayon ako ay narito sa bayang gitna ng disyerto
Walang tubig, walang kagubatan subalit kay daming Pilipino
Kumikita ng higit pa, kesa doon sa bayan ko
Na mas sagana sa likas na yaman at matatalinong mga tao

Kanino ba dapat magsimula ang isang pagbabago?
Sa gobyerno ba ang pagkukulang o sa ating pagkatao?
Ang RESPETO sa sarili at sa kapwa mamamayan
Ang pagtulungang pasidlakin ang dumidilim na kasarinlan.

Gumising ka Pilipino, bumangon na Pilipinas ko
Huwag hayaan mawala ang ugaling dati ay nakakamangha
Tayo’y lumulobo, dumadami, at sa kung saan na lang nagsisipunta
At dumudikit sa kung sino-sinong bansa na parang mga linta.

Ito ba ang sagot sa isang natamong demokrasya?
Pulitikong ’di nagkakaisa, Pilipinong saan-saan nagsisipunta?
Kumakalam na tiyan, lumulubong mamamayan
At winalang bahala na ang kanyang dating kagandahan?

Pilipinas, Perlas ng Silanganan
Sa anong paraan ko na makikita ang iyong kinang?
Nitong henerasyon na iba na ang mahalaga
Binabalot, tinatakpan sa lilim ng mga mapagsamantala.

Kahit ikaw ay matibay, lumalaban sa hamon ng panahon
Gasgas mo’y dumadami, halaga mo’y tumatamlay
Ligaya ngayo’y pansamantala na lamang at nababalutan ng ingay
Nang mga reklamong sa tenga’y lumalabas, sa hangin sumasabay

Ang dating bantayog ng iyong Lupang Hinirang
Ngayo’y humihina sa mga panaghoy ng kapatagan
Marupok na ang haligi na dati’y sandigan
Mamamayan ngayo’y palaboy sa kung saan may mapagkakakitaan

Di ba’t hangarin natin ang magiliw na bayan?
Kaya alab ng puso ay ating ipanumbalik
Panatang huwag sana nating iwaglit
Sa nagbabagong panahong lalong humihigpit.

Hangad ko ang isang pagbabago na ’di kailangang ipaalala
Sa isipan mo kabayan na may malawak na pag-unawa
Tanungin ang sarili kung ikaw pa ba ay Pilipino?
Sa isip, sa salita, sa gawa, sa kapwa at sa bayan mo?

Sa mga namamahala sa ating gobyerno
Nawa’y ang kaban, gamitin sa wasto
Nang manumbalik ang ganda ng himig ng ating musika
At ang Panatang Makabayang sinasambit ng bawat isa.

Bandilang itinaas iba na kung pagmasdan
Bughaw nya ay hindi na kasing kristal ng karagatan
Tingkad ng pula unti-unting pumupusyaw
Puti nya’y may dungis, sinag ng araw lumilihis

Hawak natin kabayan ang totoong pagbabago
Sa isipan, sa damdamin at buong pagkatao
Bayan mo’y sumasamo, sa mga pald mo umaasa
Manumbalik ang kulay sa kupas nating bandila.

In a Nutshell: How to be successful

“Choice, not circumstances, determines your success.” Anonymous

I consider myself successful at this time. How did i become successful? Let me count the ways:

1. It is my choice to come to the USA  after a very bad experience in Saudi Arabia. I have to leave my loved ones behind just to seek greener pastures and make a better life. While in the USA, I worked three jobs just to make ends meet. I saw to it that I have savings for the rainy days and emergencies.

2. I went back to school. Despite the 3 jobs I had, I went back to get my master’s degree in Nursing. I do not know how I did it, but I did. I did not stop there, I continued for a post-master’s certificate program to become an advanced practice nurse (Adult nurse practitioner). I sacrificed a lot, did not have time for vacation and fun at that time. Boy, my grade point average was 4.0 (equal to 1.0 in the Philippines.) I would rarely go out to eat and buy clothes for myself. I was always on a budget. But, I always had money.

Dave Ramsey said, ” live like no one else now, so you can live like no one else later”. I followed his advice, now I am enjoying the fruits of my labor.

3. Have a budget for spending, saving and giving. You do not need to be rich or wealthy  to give, just give what you can and forget about it. Lending money is futile, you will end up the bad person when you try to  collect. So give, because, there is joy in giving.

4. Choose your friends wisely. You need to cut friends whose motive is to bring you down. This is called “crab  mentality”, which is common in the Philippine culture. You see, you can not be too successful without anybody getting jealous. This is reality, people get jealous. It is a universal feeling. Stay away from anybody who has a negative personality. You want your friends to be positive all the time especially when there is hardship in life and recession. People, even strangers will unite for a common cause. A good example is DEADBOL- the group I belong. I have met members only in the internet, and lo and behold, we realize, our personalities jibe and are now more connected than just for a ’cause”.

5. Success is relative, no matter how successful you are, others might think you aren’t. I consider myself successful, but, I do not have everything, so that I still have something to look forward to in life, besides, I need to have a reason to get up early in the morning.

Medical Pearls for the laymen

1. If you are not allergic to ASA (acetylsalicylic acid / aspirin), take it every other day, if you have no risk factors, ie, Diabeles Mellitus, hypertension, or hypercholesterolemia, heart problems.  If you have risk factors mentioned, you can take a baby aspirin, or small doses of ASA every day.  Studies show that ASA prevents the occurence of cardiovascular events like heart attack or stroke. It is a blood-thinner, antiplatelet and will prevent the formation of clot which leads to CVA (stroke) and MI (heart attack). I prescribe ASA to most of my patients if not all. I even take aspirin every other day. A bonus, aspirin is over the counter. Just take it after meals to prevent gastric irritation. The best time is actually before going to bed, as some studies show it also lowers blood pressure.

When traveling for long periods, you can take aspirin also to prevent DVT (deep vein thrombosis) from developing. This is a must for people who just had surgery or those who have hypercoagulability issues like cancer, blood disorders, COPD. I have none of those, yet, I take aspirin whenever I travel especially when i go home to the Philippines. The length of flight is usually 16-24 hours or more. Imagine that!

2. People who are allergic to aspirin may take Plavix, however, would need a prescription from a medical practitioner.

3. To prevent UTI’s, take cranberry pills or drink the juice. Not all Uti’s need antibiotic prescription. Some will resolve by itself, an example is honeymoon cystitis.

4. Red eyes or conjunctivitis are a nuisance, especially if both eyes are affected. Why wear sunglasses indoors? Maybe red eyes is the answer.

There are 3 types of red eyes: a) bacterial in which the eyelids are sticking together because of pus and  will need antibiotics. However, it could resolve even without antibiotics, especially in poor nations, like the  Philippines, we do not have any treatment for this type.

b) Viral – not a lot of discharges but tearing/burning would be the symptoms. This is self-limiting disease and no treatment necessary.

c) Allergic – very itchy, teary, burning, and with symptoms such as sneezing and running nose. May or may not be treated with antihistamine drops and the like. Antihistamine pills will do wonders. However, wil also go away without treatment.

5. Judicious use of medications is advised to all patients. Why take meds if you do not really need them? Polypharmacy is one of the highest cause of mortality/morbidity in the USA, especially, the senior citizens.  Use of narcotics is a major contributory factor to accidental death of most celebrities and young people. They are physically dependent to narcotics, they could not stop until they get what they want: death.

DEADBOL: Why I joined them?

There are no tyrants where there are no slaves (Jose Rizal)
DEADBOL is composed of hard-working OFW’s, foreigners (British,Americans, Australians, Europeans), small business owners and middle-class Filipinos who have united to claim what is rightfully theirs: the PDIC insurance deposits.
They are working day in and day out to find ways and means to be recognized as a group, planning strategies and alternative course of action.The passion and fire are there, not to submit to the clamor of PDIC. They are dead serious in their intention to retrieve every penny they have deposited in the rural banks.
I am so moved by this group, I joined them

DEADBOL Scoop : New Website – www.deadbol.com

Deadbol is reaching new heights in publicity, thus, a new website was created.

This will make DEADBOL a household name in the future. This is a public concern, our life savings are at stake.

We are seeing some ill  effects of this PDIC delaying tactics already. Some people report of increasing debt, defaulting mortgages, parents dying without medications, few food on the table, eating galunggong instead of fine dining, wearing old clothes, returning to the use of public transportation, reusing old bags and shoes, strict use of cars for special occasions only, tight budgeting, the worse case scenario would be hunger, chaos, peso depreciation (already happening). Worse comes to worst would be: War between depositors and PDIC. Which side would you be?